معماری، شهرسازی، طراحی و سایت تخصصی دکوراسیون داخلی  
بازگشت   معماری، شهرسازی، طراحی و سایت تخصصی دکوراسیون داخلی > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:6: 6 6
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:30: 30 30
:36: 36 36
:22: 22 22
:112: 112 112
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:25: 25 25
:31: 31 31
:17: 17 17
:115: 115 115
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:28: 28 28
:34: 34 34
:110: 110 110
:7: 7 7
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:23: 23 23
:15: 15 15
:113: 113 113
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:26: 26 26
:32: 32 32
:18: 18 18
:10: 10 10
:108: 108 108
:5: 5 5
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:29: 29 29
:35: 35 35
:13: 13 13
:111: 111 111
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:16: 16 16
:8: 8 8
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:27: 27 27
:33: 33 33
:11: 11 11
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:boredom: Boredom Boredom
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:drinks: Drinks Drinks
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:good: Good Good
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:blum1: Blum1 Blum1
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:fool: Fool Fool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:greeting: Greeting Greeting
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:bomb: Bomb Bomb
:dance2: Dance2 Dance2
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:acute: Acute Acute
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:clapping: Clapping Clapping
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:empathy: Empathy Empathy
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:good2: Good2 Good2
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:blum2: Blum2 Blum2
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:cray: Cray Cray
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:kid: Kid Kid
:saddam: Saddam Saddam
:donatello: Donatello Donatello
:tooth: Tooth Tooth
:icecream: Icecream Icecream
:rifle: Rifle Rifle
:detective: Detective Detective
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:holiday: Holiday Holiday
:pray2: Pray2 Pray2
:crutch: Crutch Crutch
:bored: Bored Bored
:talk: Talk Talk
:handshake: Handshake Handshake
:photo2: Photo2 Photo2
:confused3: Confused3 Confused3
:beta: Beta Beta
:strange: Strange Strange
:gossip: Gossip Gossip
:nuke: Nuke Nuke
:chinese: Chinese Chinese
:bangin: Bangin Bangin
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:furious: Furious Furious
:newyear: Newyear Newyear
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:arrow: Arrow Arrow
:smile2: Smile2 Smile2
:fishing: Fishing Fishing
:zipped: Zipped Zipped
:mad: Mad Mad
:ah: Ah Ah
:shuriken: Shuriken Shuriken
:excl: Excl Excl
:wow: Wow Wow
:laught: Laught Laught
:secret: Secret Secret
:drunk: Drunk Drunk
:santa: Santa Santa
:down: Down Down
:vampire: Vampire Vampire
:in_love: In Love In Love
:rockon: Rockon Rockon
:dizzy: Dizzy Dizzy
:time: Time Time
:horse: Horse Horse
:puppy: Puppy Puppy
:crybaby: Crybaby Crybaby
:brow: Brow Brow
:think: Think Think
:help: Help Help
:pizza: Pizza Pizza
:cool: Cool Cool
:bleh: Bleh Bleh
:stupid: Stupid Stupid
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:ok: Ok Ok
:clover: Clover Clover
:bash: Bash Bash
:spam: Spam Spam
:geek: Geek Geek
:nono: Nono Nono
:cat2: Cat2 Cat2
:bad: Bad Bad
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:angel: Angel Angel
:sick: Sick Sick
:firefox: Firefox Firefox
:yawn: Yawn Yawn
:lol: Lol Lol
:shifty: Shifty Shifty
:eek: Eek Eek
:whistle: Whistle Whistle
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:wallbash: Wallbash Wallbash
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:rtfm: Rtfm Rtfm
:doctor: Doctor Doctor
:tongue: Tongue Tongue
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:rap: Rap Rap
:dance: Dance Dance
:bye3: Bye3 Bye3
:threat: Threat Threat
:hmm: Hmm Hmm
:pokey: Pokey Pokey
:crazy: Crazy Crazy
:blush: Blush Blush
:sweat: Sweat Sweat
:haha2: Haha2 Haha2
:phone: Phone Phone
:confused: Confused Confused
:beee: Beee Beee
:starwars: Starwars Starwars
:goof: Goof Goof
:notworthy: Notworthy Notworthy
:cheers: Cheers Cheers
:ban: Ban Ban
:smurf: Smurf Smurf
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:arabia: Arabia Arabia
:smartass: Smartass Smartass
:fish: Fish Fish
:yinyang: Yinyang Yinyang
:love: Love Love
:afro: Afro Afro
:shopping: Shopping Shopping
:evil: Evil Evil
:winking: Winking Winking
:lamo: Lamo Lamo
:scream: Scream Scream
:drool: Drool Drool
:wc: Wc Wc
:king: King King
:sailor: Sailor Sailor
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:tv: Tv Tv
:idea: Idea Idea
:rip: Rip Rip
:diablo: Diablo Diablo
:thumbup: Thumbup Thumbup
:homestar: Homestar Homestar
:puke: Puke Puke
:cry: Cry Cry
:boxed: Boxed Boxed
:tastey: Tastey Tastey
:happy: Happy Happy
:pimp: Pimp Pimp
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:biggrin: Biggrin Biggrin
:stressed: Stressed Stressed
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:nyam: Nyam Nyam
:clap: Clap Clap
:bann: Bann Bann
:sorry: Sorry Sorry
:fyou: Fyou Fyou
:no: No No
:captain: Captain Captain
:artist: Artist Artist
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:flex: Flex Flex
:zorro: Zorro Zorro
:mad2: Mad2 Mad2
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:shutup: Shutup Shutup
:fight: Fight Fight
:yahoo: Yahoo Yahoo
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:serenade: Serenade Serenade
:duel: Duel Duel
:victory: Victory Victory
:jester: Jester Jester
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:dj: Dj Dj
:toilet: Toilet Toilet
:hug: Hug Hug
:question: Question Question
:crying: Crying Crying
:bye: Bye Bye
:thinking: Thinking Thinking
:hi: Hi Hi
:plane: Plane Plane
:cop: Cop Cop
:blind: Blind Blind
:sun: Sun Sun
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:oops: Oops Oops
:clown: Clown Clown
:bath: Bath Bath
:specool: Specool Specool
:goodbye: Goodbye Goodbye
:nonono: Nonono Nonono
:censored: Censored Censored
:bag: Bag Bag
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:football: Football Football
:music: Music Music
:angry: Angry Angry
:sleep: Sleep Sleep
:fireman: Fireman Fireman
:yes: Yes Yes
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:1eye: 1eye 1eye
:shit: Shit Shit
:em: Em Em
:wink: Wink Wink
:kwasny: Kwasny Kwasny
:scared: Scared Scared
:drag: Drag Drag
:watsup: Watsup Watsup
:kicking: Kicking Kicking
:sad: Sad Sad
:doh: Doh Doh
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:hysterical: Hysterical Hysterical
:red_indian: Red Indian Red Indian
:death: Death Death
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:throb: Throb Throb
:hockey: Hockey Hockey
:pray: Pray Pray
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:book: Book Book
:swoon: Swoon Swoon
:hammer: Hammer Hammer
:photo: Photo Photo
:confused2: Confused2 Confused2
:beer: Beer Beer
:stoned: Stoned Stoned
:google: Google Google
:no_clue: No Clue No Clue
:chef: Chef Chef
:band: Band Band
:sniper: Sniper Sniper
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:argue: Argue Argue
:smile: Smile Smile
:fishhit: Fishhit Fishhit
:yu: Yu Yu
:love2: Love2 Love2
:aggressive: Aggressive Aggressive
:shout: Shout Shout
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:winkiss: Winkiss Winkiss
:laugh: Laugh Laugh
:second: Second Second
:drooling: Drooling Drooling
:samui: Samui Samui
:dots: Dots Dots
:unsure: Unsure Unsure
:innocent: Innocent Innocent
:rlol: Rlol Rlol
:disgust: Disgust Disgust
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:hoover: Hoover Hoover
:punk: Punk Punk
:cry2: Cry2 Cry2
:boxing: Boxing Boxing
:taz: Taz Taz
:happybday: Happybday Happybday
:pirate: Pirate Pirate
:construction: Construction Construction
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:stretcher: Stretcher Stretcher
:group: Group Group
:offtopic: Offtopic Offtopic
:clap2: Clap2 Clap2
:banned: Banned Banned
:sos: Sos Sos
:gathering: Gathering Gathering
:no2: No2 No2
:cat: Cat Cat
:baby: Baby Baby
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:alien: Alien Alien
:shy: Shy Shy
:finger: Finger Finger
:yak: Yak Yak
:listen: Listen Listen
:sheep: Sheep Sheep
:eat: Eat Eat
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:kiss: Kiss Kiss
:walkman: Walkman Walkman
:jockey: Jockey Jockey
:rotfl: Rotfl Rotfl
:dntknw: Dntknw Dntknw
:tomato: Tomato Tomato
:hurray: Hurray Hurray
:ranting: Ranting Ranting
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:bye2: Bye2 Bye2
:third: Third Third
:hitler: Hitler Hitler
:play_ball: Play Ball Play Ball
:cowboy: Cowboy Cowboy
:blow: Blow Blow
:surrender: Surrender Surrender
:haha: Haha Haha
:osama: Osama Osama
:cold: Cold Cold
:batman: Batman Batman
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:goodnight: Goodnight Goodnight
:notme: Notme Notme
:chair: Chair Chair
:balloon: Balloon Balloon
:smoke: Smoke Smoke
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:apploud: Apploud Apploud
:sly: Sly Sly
:first: First First
:yes2: Yes2 Yes2
:lookaround: Lookaround Lookaround
:2guns: 2guns 2guns
:shocking: Shocking Shocking
:euro: Euro Euro
:wink2: Wink2 Wink2
:lady: Lady Lady
:scooter: Scooter Scooter
:drive: Drive Drive
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:10nh: 10 10
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:41y: 41 41
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:f3: 3 3
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:z6: 6 6
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:7_002: 7 002 7 002
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:4u7: 47 47
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:1mm4: 14 14
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:2g6: 26 26
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:4h: 4 4
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:x7: 7 7
:8_002: 8 002 8 002
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:42m: 42 42
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:1w9: 19 19
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:2x1: 21 21
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:x5: 5 5
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:5i5: 55 55
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است

Dinosaurs - Fashion - Lawyer - Buy Metal detector - Outdoor - Superstar 1 - Buy Home - Early life of - Make money - Best Wear - Prehistoric Animals