قدیمی 16-01-2011, 03:20 PM   #1
parisa
(کاربر معمولی)
 
parisa آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Jan 2011
نوشته ها: 16
User Icon اصول مديريت و کنترل پروژه­ها

اصول مديريت و کنترل پروژه­ها


دوره زماني يک پروژه از آغاز تاپايان
دوره زماني يکپروژه را از لحظه­اي که موضوع اجراي آن، به صورت يک نظريه، در فکر پايه­گذاريمي­شود تا آن لحظه که پروژه تکميل شده و هدف نهايي آن حاصل مي­گردد، مي­توان به چندمرحله متمايز تقسيم نمود. تقسيم­بندي دوره زماني يک پروژه به مراحل مختلف، عموماًبستگي به نوع و طبيعت پروژه­هايي که برنامه­ريزي مي­شوند نداشته و اين تقسيم­بنديمعمولاً بر اساس نوع و خصوصيات فعاليت­هاي لازم در هر يک از مراحل اجراي پروژهانجام مي­گيرد.
به طور عام در هرپروژه، چهار مرحله (فاز) متفاوت و متمايز، قابل تعريف مي­باشد.
اين چهار مرحله
عبارتند از:

مرحله 1- مرحله نظري
مرحله 2- مرحله طرح وبرنامه­ريزي
مرحله 3- مرحلهاجرا
مرحله 4- مرحله پاياني (اختتام)

طول مستطيل­هانشان دهنده زمانهاي نسبي براي اجراي فاز­هاي پروژه مي­باشد. طول مستطيل­ها درمواردي مي­تواند نشانگر ساير عوامل، نظير بودجه يا نيروي انساني براي اجراي مراحلمختلف باشد. بديهي است که زمانهاي لازم در فازهاي مختلف يک پروژه، بستگي به طبيعت وخصوصيات پروژه دارد. هر يک از مراحل پروژه، اندکي زودتر از تکميل فاز پيشين خودآغاز شده­اند. در ادامه، هر يک از چهار مرحله (فاز) پروژه، توضيح دادهمي­شوند.


مرحله نظري
نقطه آغازين يک پروژه، با هر طبيعت وخصوصيتي که باشد، عبارت از يک نظريه يا فکر و يا خواسته است که توسط يک شخص يا يکگروه از اشخاص، يا يک موسسه و سازمان ايجاد مي­شود. در موارد زيادي اين فکر توسطصاحب پروژه، يعني کسي که تصميم دارد براي اجراي پروژه سرمايه­گذاري نمايد ابداعمي­شود. در مواردي نيز ممکن است سازمانها و موسساتي که خود سرمايه و امکانات کافيبراي اجرا ندارند، و يا سرمايه­گذاري در زمينه مورد نظر را شخصاً به صلاحنمي­دانند، نظريه را به اشخاص واجد شرايط و امکانات پيشنهاد نمايند. (مشاوريناقتصادي و موسسات صنعتي بين­المللي، در موارد بسياري چنين پيشنهاداتي را بهسرمايه­گذاران داخلي در کشورها ارائه نموده­اند). اين نظريات به هر صورت که به وجودآمده باشند، بايد قبل از برنامه­ريزي براي اجرا، از نظر امکان­پذير بودن و اقتصاديبودن مورد بررسي و مطالعه دقيق قرار گيرند. در صورتي که نتيجه چنين مطالعاتي نشانگراين امر باشد که اجراي پروژه با در نظر گرفتن همگي شرايط محلي، نظير اوضاع اقتصادي،فرهنگي، سياسي و ... امکان­پذير بوده و از نظر اقتصادي نيز مقرون به صرفه مي­باشد،آنگاه انواع گزينه­هاي ممکن براي اجراي پروژه، طراحي و تبيين شده و هر يک از اينگزينه­ها مورد ارزيابي قرار مي­گيرند. (بديهيست فعاليتهاي اوليه طراحي در اين فاز،براي نشان دادن چارچوب کلي گزينه­ها بوده و شامل جزئيات نمي­باشد).
با انتخاب گزينه
بهينه، که معمولاً در آن عواملي کلي نظير ظرفيت و محل مشخص شده­اند، طراحي پروژه ياجزئياتي نسبتاً بيشتر (ولي نه به آن ميزان جزئيات که براي اجرا کافي باشد) آغاز شدهو در پيرو آن، عوامل هزينه، زمان و حجم منابع لازم، نظير نيروي انساني (در سطوحمختلف مهارتها و تخصص­ها) و تجهيزات، برآورد مي­شوند. چنين برآوردهايي معمولاً باتفکيک فازهاي باقيمانده پروژه (فازهاي برنامه­ريزي، اجرا و پاياني) به عمل مي­آيند.


براي تشريح بهتر، يک پروژه ساختمانيرا مورد نظر قرار مي­دهيم. چنين پروژه­اي، ممکن است مربوط به يک سازمان دولتي، يکموسسه خصوصي و يا يک شخص حقيقي باشد. در هر يک از اين شرايط، رد فاز نظري بايدروشهاي تقريباً يکساني براي اجراي اين پروژه دنبال شوند.
صاحب کار، نظرات و خواسته­هاي خود رابراي مشاور طرح توضيح مي­دهد. وظيفه مشاور، آن است که نظرات و خواسته­هاي صاحب کاررا به طور دقيق، دريافت و امکانات ايجاد طرحي براي برآورد خواسته ­هاي صاحب کار رامورد بررسي دقيق قرار دهد. در صورتي که شرايط لازم براي اجراي طرح وجود داشته واجراي طرح از نظر اقتصادي نيز مقرون به صرفه باشد، همانگونه که گفته شد، مشاورگزينه­هاي مختلف براي اجراي پروژه را طراحي نموده و نکات مثبت و منفي هر يک ازگزينه­ها را جهت صاحب کار مشخص مي­نمايد. طرحهايي که در اين مقطع توسط مهندس مشاورتهيه مي­شوند، همانگونه که بيان شد، داراي جزئيات کاملي به آن ميزان که بتوان بااستفاده از نقشه­هاي تهيه شده، ساختمان را بنا نمود، نمي­باشند. اطلاعاتي که در اينمرحله از نقشه­ها قابل برداشت هستند، معمولاً در حدودي از جزئيات هستند که بتوانندپروژه را بخوبي تعريف نموده و حجم کارها و سطح منابع لازم را نشان دهند. در موردپروژه ساختماني مورد مثال، اين اطلاعات مي­توانند شامل مطالب زيرباشند:

-تعيين محل اجرايپروژه
-
حجم کارها (سطحزيربنا، تعداد طبقات، ...)
-
نوع اسکلت (فلزي،بتون مسلح، ...)
-
انواع سرويسهايتاسيساتي (روش تامين حرارت يا برودت، آب آشاميدني، فاضلاب، برق، ...)
-
برآورد منابعمالي، نيروي انساني، مواد و مصالح و تجهيزاتلازم
-
برنامه زمان­بنديمقاطع مختلف اجراي کار
صاحب کار با دردست داشتن اطلاعات فوق و همچنين با سنجش امتيازات يا اشکالات مربوط به گزينه­هايمختلفي که توسط مهندس مشاور ارائه شده، گزينه­اي را که جمعاً داراي امتيازات بيشتريباشد انتخاب مي­نمايد. با اين انتخاب، فعاليت­هاي مربوط به فاز اول پروژه پايانيافته و پروژه براي شروع فعاليت­هاي فاز دوم آماده شدهاست.

بديهيست در فاز دوم که مربوط به طراحيدقيق­تر و تعيين برنامه­بندي زماني و برآورد حجم منابع لازم به صورتي دقيق مي­باشد،تغييراتي در آنچه که در فاز اول تهيه شده است داده خواهد شد، ولي چهارچوب اصلي طرحبه همان حالت که در فاز اول تهيه شده و مورد موافقت نهايي قرار گرفته است، باقيخواهد ماند.

به طور خلاصه، درفاز نظري به سئوالات زير پاسخ داده مي­شود:
الف) آيا نظريه ارزش اجراييدارد؟
ب) در صورتي که جواب الف مثبت است، چهگزينه­هايي براي اجرا، مناسب و منطقي به نظرمي­رسند.
ج) گزينه بهينه از بين گزينه­هايمناسب و منطقي، کدام است؟
مهندس مشاوري کهبراي اجراي وظايف فاز اول انتخاب مي­شود، ممکن است خود وابسته و در استخدام دائميسازمان صاحب کار باشد. چنين حالتي در موسسات بزرگ که در داخل سازمان خود قسمتي بانام دفتر فني يا دفتر طرح و مهندسي، و يا با نامهاي مشابه ديگر دارند، به چشم ميخورد در بسياري از موارد نيز ممکن است صاحب کار داراي چنين تشکيلاتي نباشد، و يااگر داراي چنين تشکيلاتي هست، حجم کار بيش از آن باشد که توسط افراد خود سازمانقابل انجام باشد. در چنين شرايطي، کار مشاوره به صورت قرارداد به موسسات مهندسيمشاور واگذار مي شود.

بايد توجه داشتکه در بسياري از کشورها، قوانين و مقررات بخصوصي از سوي دولت براي اجراي صحيح ودقيق مراتب مرحله يکمپروژه­ها تدوين شده است. در اغلبموارد، پروژه­هاي دولتي وقتي قابل بررسي براي تامين اعتبار و بودجه هستند که فازاول طرح، اجرا شده و گزارش دقيقي بر اساس مطالعات به عمل آمده، ارائه شده باشد. قابل ذکر است که با وجود اهميت خاصي که فاز اول پروژه­هابراي اجراي دقيق و صحيح آنها درفاز­هاي بعدي دارد، در بسياري از موارد، توجه کافي به اين مرحله از پروژه نشده ودقت و بودجه کافي براي آن در نظر گرفته نمي­شود.به همين سبب، تعداد بسيار زيادي ازپروژه­ها را مي­توان نام برد که به علت عدم اجراي دقيق و صحيح فاز اول، در مراحلبعدي با اشکالات مالي و تجهيزاتي مواجهشده­اند.

مرحله طرح وبرنامه­ ريزي
در اين مرحله،امور مربوط به پروژه از نظر سازمان و تشکيلات با مرحله يکم تشابه زيادي دارد، وليهمانگونه که گفته شد، امور طراحي و برنامه­ريزي با دقت بيشتري اجرا شده و دارايجزئيات کاملتري مي­باشند.
در اين مرحلهاطلاعات بين فعاليتهاي مختلف رفت و برگشت نموده و با بهره­گيري از اين مبادلهاطلاعات، سعي مي­شود جزئيات لازم مدنظر قرار گرفته و در نقشه­ها و گزارشات منعکسشوند. در حين اجراي فعاليت­هاي اين مرحله، در مقاطعي دريافت و موافقت صاحب کارضروري مي­شود. قابل توجه است که در اين مرحله، نقشه­ها در سه سري تهيه مي­شوند.
نقشه­ هاي سري اول ، عمدتاً نشان دهنده مشخصه­هايي از طرح که در فاز يکم تاييدشده­اند مي­باشند. نقشه­هاي سري دوم که در شکل نقشه­هاي کامل ناميده شده­اند، براساس نقشه­هاي ساده سري اول، ولي با جزئيات کاملتري تهيه شده­اند. با اين حال، هنوزداراي آن مقدار از جزئيات نيستند که پيمانکار بتواند براحتي با مراجعه به ايننقشه­ها کليه عمليات ساخت را اجرا نمايد. به عنوان مثال در يک پروژه ساختماني،نقشه­هاي کامل شامل نقشه­هاي معماري، ساختماني، تاسيسات حرارتي و برودتي، آب،فاضلاب، برق­رساني، روشنايي، مخابرات، دفع آب باران در محوطه و... مي­باشند. براياينکه ميزان جزئيات نقشه­ها مشخص شود، بايد گفت: که مثلاً در نقشه­هاي معماري سريدوم، ابعاد و موقعيت اطاقها،َ کريدورها، راه­پله­ها، درب و پنجره­ها، ... و شکلکامل نماهاي مختلف ساختمان مشخص شده­اند. همچنين در نقشه­هاي تاسيسات حرارتي وبرودتي، به عنوان مثال، ابعاد کانالهاي انتقال هوا و محل نصب کانالها در داخلسقفهاي کاذب مشخص گرديده­اند. حال براي ساخت درب و پنجره، علاوه بر ابعاد اصلي،لازم است نوع و اندازه پروفيلهاي فلزي که در ساخت درب و پنجره به کار مي­روند، نيزمشخص باشد، يا براي ساخت کانالهاي انتقال هوا، لازم است نوع اتصال (درز) که براي بههم پيوستن دو قطعه کانال در نظر گرفته شده است نيز مشخص شود. چنين جزئياتي معمولاًدر نقشه­هاي سري دوم وجود ندارند. اين جزئيات در سري سوم نقشه­هاي طرح که نقشه­هاياجرايي (يا کارگاهي) ناميده مي­شوند قابل ارائهمي­باشند.

تخمين دقيقمقادير کار و مصالح و در پيرو آن، تهيه سياستها و روشهاي مناسب براي قراردادهاياجرايي (سياستهاي پيمان) همراه با دريافت موافقت صاحب کار، از وظايف مهندس مشاور دراين مرحله از طرح مي­باشد. در همين مرحله، لازم است برنامه زمان­بندي شده دقيقيبراي فعاليتهاي اجرايي تهيه شود. در بسياري از قوانين مربوط به پيمان پروژه­هايدولتي، وجود برنامه­هاي زمان­بندي براي اجراي پروژه­ها، جزء لازم اسناد پيمان بودهو بدون آنها اسناد پيمان، کامل شده تلقي نمي­شوند.
با تهيه شدن اسناد پيمان (شامل
نقشه­هاي کامل، برآوردها، برنامه­هاي زمان­بندي براي اجرا، ...) و تعيين پيمانکار (يا پيمانکاران) بر اساس ضوابط و مقررات وضع شده در پروژه (و با در نظر گرفتنمقررات و محدوديتهاي دولتي)، بخش عمده فعاليتهاي فاز دوم، عملي شده و مشاور خود رابراي اجراي وظايف فاز سوم، که در آن بايد به امور نظارت و کنترل بر نحوه اجرابپردازد، آماده مي­سازد. در همين مرحله، امور مربوط به تهيه نقشه­هاي اجرايي (نقشه­هاي کارگاهي) نيز توسط مشاور دنبال مي­شوند و در مواردي، کار تهيه ايننقشه­ها در فاز سوم پروژه نيز ادامه يافته و به ترتيبي که اين نقشه­ها در فاز سومپروژه جهت آگاهي از جزئيات نحوه اجرا براي پيمانکار لازم مي­شوند، تهيه و دراختيارش قرار مي­گيرند.

از نکات مهم دراين مرحله، آن است که طراح، بايد همراه و هماهنگ با طرح هسته اصلي سيستم، امکاناتپشتيباني لازم براي سيستم را نيز طراحي نمايد.به عنوان مثال در صورتيكه پروژه مربوطبه طراحي و ساخت يک مرکز صنعتي و توليدي مي­باشد، لازم است توام با طراحي کارخانه وماشين­آلات توليدي، امکانات لازم براي نگهداري و تعميرات کارخانه نيز طرح شده ومثلاً نقشه­هاي کارگاههاي تعميرات و ماشين­آلات لازم در اين کارگاهها نيز طراحيشوند. (بديهيست که چنين امري اختصاص به يک کارخانه نداشته و براي هر سيستمي، وجودامکانات پشتيباني در همان لحظات اول شروع بهره­برداري از سيستم، لازم خواهدبود.


مرحله اجرا
در انتهاي فاز دوم پروژه، تقريباً همهفعاليتهايي که لازم است در اجرا عملي بشوند، مشخص شده و شيوه­ها و برنامه­هايزمان­بندي براي اجراي فعاليتها تعريف شده­اند. در فاز سوم، هدف اين مي­باشد کهپيشرفت کارهاي پروژه، مطابق با برنامه­ها و اصول و کيفيت­هاي تعيين شده در فاز دومبه مرحله عمل مي­آيند. مسلم است که در اين فاز، سازمان اجرايي بمراتب بزرگتر ازسازمانهايي که در فازهاي قبلي پروژه فعاليت داشتند خواهدبود.
هزينه­هاي صرف شده براي اجرايفعاليتها نيز به مراتب بيش از هزينه­هاي مراحل قبلي پروژه مي­باشد. در اين فاز،همانگونه که اشاره شد، عامل کنترل داراي نقش اساسي بوده و لازم است با برداشتاطلاعات و آمار مناسب از نحوه پيشرفت کارها و مقايسه مشخصه­هاي مختلف کارهاي اجراشده با آنچه که برنامه­ريزي شده روند پيشرفت کارها و صرف هزينه و ساير منابع راکنترل نمود. تهيه مواد و مصالح، تامين تجهيزات، استخدام نيروي کار متخصص در امورفني، مالي، پرسنلي و ...، از وظايف اوليه مورد لزوم در اين مرحله مي­باشند. دربسياري از موارد، ممکن است مجموعه کارهايي که پيمانکار اجراي آنها را برعهده گرفتهاست، در حجمي بيشتر از يا داراي طبيعتي متفاوت با کارهايي باشد که پيمانکار بتواندبا کادري که دائم در اختيار دارد از عهده اجراي آنها برآيد.
در اين صورت، پيمانکار
اقدام به بستن پيمانهاي دست دوم با ساير پيمانکاران خواهد نمود تا آنها با کاربردتخصص­ها يا تجهيزات و امکانات بهتري که در اختيار دارند اجراي گروهي از فعاليتها رابرعهده بگيرند. براي بستن پيمانهاي دست دوم، لازم است موافقت صاحب کار جلبشود.

واضح است که در حين اجراي کار، عليرغمدقت نظري که در تهيه طرحها و برنامه­ها در فاز دوم، به عمل آمده است، ايجادتغييراتي در طرح، غير قابل اجتناب مي­باشد.
پيمانکار در مراحل اجراي کار، به طورمستمر، با مشاوري که در فاز امور نظارت و کنترل را برعهده دارد تبادل نظر نموده ودر مواردي که ايجاد تغييرات و تصميماتي در طرح ضروري باشد، با موافقت مشاور در اينموارد اقدام خواهد نمود. در چنين شرايطي نقشه­هاي نشان دهنده حالت عملي اجرايفعاليت­ها توسط پيمانکار تهيه خواهند گرديد.

مرحله پاياني (اختتام)
مرحله پايانيپروژه­ها را مي توان به خودي خود يك پروژه ناميد. در اين مرحله لازم است كارها بهصورتي برنامه­ريزي شوند كه براحتي قابل قبول به وسيله دستگاه نظارت و قابل تحويل بهصاحب كار باشند. بديهيست چنين شرايطي بستگي كامل به نحوه اجراي فعاليتها در طول فازاجرايي دارد ولي در اغلب موارد مشاهده شده است كه در مرحله پاياني و تحويل پروژه ،پيچيدگي مسائل بين پيمانكار، دستگاه نظارت و صاحب كار، به حد اعلاي خود رسيده و كارتحويل موقت و آغاز بهره­برداري از سيستم را به تعويق انداخته است. چنين شرايطي باعثخواهد شد كه سرمايه به كار گرفته شده براي مدتي بدون استفاده مانده و از سوي ديگر،پيمانكار نيز به علت درگيري و وابستگي به پروژه نتواند از منابع و امكانات خود درساير پروژه­ها استفاده نمايد. در مراحل پايان فاز سوم (فاز اجرايي) معمولاً‌كاربردنيروي انساني و تجهيزات روند كاهشي داشته و بنابراين برعهده پيمانكار است كه در اينمراحل،‌با برنامه­اي دقيق و حساب شده، پرسنل و تجهيزات خود را كه در پروژه كاربردندارند به كاري ديگر بگمارد، يا به كار افرادي كه به صورت موقت براي اين پروژهاستخدام شده­اند و كار جديدي براي آنها در نظر ندارد خاتمه داده، با آنها تسويهحساب نمايد.
رعايت صحيح مقررات دولتي و حل و فصل مسائل با اتحاديه­هاي كارگري از
وظايف مشكل، ولي غيرقابل اجتنابي است كه پيمانكار با آن مواجه خواهد بود. در اواخرفاز سوم و شروع فاز پاياني، روحيه افراد شاغل در پروژه به دليل نگراني در مورد ازدست دادن شغل و بيكار ماندن بمراتب ضعيفتر از دوره­هاي آغاز فاز اجرا مي­باشد. پيمانكار بايد اين مسائل را در نظر داشته و با دقت و سنجش جنبه­هاي مختلف امورپرسنلي به حل آنها بپردازد.

در مرحله پايانيپروژه، تهيه گزارشات و يادداشت­هاي دقيق از نحوه اجراي كارها، باعث خواهد شد كهپيمانكار، براي شركت در مناقصات جديد، و براي اجراي پروژه­هاي جديد، منابع اطلاعاتيبا ارزشي در اختيار داشته باشد.

در پايان اين بحث، مي­توان به طورخلاصه گفت: كه دقت در اجراي وظايف در مرحله چهارم و برنامه­ريزي صحيح براي تحويل هرچه سريعتر پرو‍ژه، علاوه بر آنكه از نظر اقتصادي به نفع صاحب كار و پيمانكارمي­باشد از نظر كسب اعتبار براي شركت پيمانكاري و فراهم آوردن زمينه­هاي مناسب دردريافت پروژه­هاي جديد نيز داراي نقش و اهميت قابل توجهيمي­باشد.

وظايف مديريت پروژه
وظايف اصليمديريت پروژه را مي توان ايجاد هماهنگي لازم در اجراي فعاليت­ها براي كاربرد مناسبمنابع و امكانات به منظور رسيدن به هدف نهايي پروژهدانست.
در ايجاد اين هماهنگي الزاماًمحدوديت­هاي زماني، بودجه، نيروي انساني، تجهيزات، مواد و ساير منابع و امكانات،همچنين محدوديت­هاي مربوط به كيفيت كارهاي قابل اجرا و روشهاي اجراي آنها، قوانين ومقررات حاكم بر محيط و بسياري از محدوديت­هاي ديگر كه به نوعي با فازهاي مختلفپرو‍ژه ارتباط خواهند داشت مورد نظر قرارمي­گيرند.

براي انجام وظايف، مدير احتياج به برنامه­ريزي، سازماندهي،‌ رهبري و كنترل خواهد داشت. دوموضوع اصلي كه بايد مدنظر بوده و پاسخي براي آنها تهيه شود عبارتنداز:
1-مقادير (كميتها) را چگونه بايد تعييننمود؟
2-
آيا از منابع وامكانات به صورتي كارآ و موثر استفادهمي­شود؟
براي پاسخگويي بهسئوال اول مي­توان از تكنيك­هاي مختلف برنامه­ريزي و برنامه­بندي زماني، روشهايتعيين سطح منابع و همچنين از روشهاي موازنه زمان و هزينه استفاده نمود. سئوال دومبا كاربرد اطلاعات بازتابي در حين اجراي پروژه و كنترل روند اجراي فعاليتها قابلپاسخگويي خواهد بود.
بديهيست عملياتبرنامه­ريزي و برنامه­بندي زماني مربوط به قبل از شروع عمليات اجرايي بوده وليفعاليتهاي كنترل همراه با عمليات اجرايي ادامه مي­يابند. در برنامه­ريزي وبرنامه­زماني، پارامترهاي زمان، هزينه و ساير منابع و امكانات لازم به نحوي تعيينمي­شوند كه بتوان پروژه را به اقتصادي­ترين صورت ممكن اجرا نمود.
امور كنترل به اين
منظور اعمال مي شوند كه كارهاي اجرايي مطابق آنچه كه برنامه ريزي و برنامه­بنديشده­اند انجام شوند. بنابراين، به منظور فراهم شدن امكانات لازم جهت كنترل، لازماست در ساختار سيستم­هاي مديريت پروژه­ها، شرايط و وسايل لازم براي دريافت اطلاعاتبازتابي فراهم شده باشند.

سيستم­هاياطلاعات بازتابي، آگاهيهاي لازم را از فعاليت­هاي اجرايي دريافت و با برنامه­هاييكه در مرحله قبل از اجرا تهيه شده­اند مورد مقايسه قرار داده و تجزيه و تحليلمي­كنند. نتايج اين مقايسه به طور مستمر به سطوح مختلف مديريت گزارش مي­شوند. بديهياست كسي كه در راس سازمان قرار دارد، به دليل محدوديت وقت و اشتغال به ساير اموراجرايي نمي­تواند مستقيماً دريافت كننده همگي اطلاعاتي باشد كه از طريق سيستماطلاعات بازتابي به مديريت گزارش مي­شوند،‌ بنابراين: لازم است نوع اطلاعاتي كهبايد به مدير و يا به ساير سطوح مديريت در سازمان گزارش شوند، قبلاً مشخص شده باشد،تا مسير جريان اطلاعات حالت ثابت و تعيين شده­اي داشته و از تداخل وظايف ومسئوليتها جلوگيري شود. قابل ذكر است كه اطلاعات دريافت شده در سطوح مختلف مديريت،ممكن است برحسب لزوم ، به ساير سطوح گزارش شوند و يا در جلسات عمومي به صورت گروهيمورد بحث و تحليل قرار گيرند.
اطلاعاتي كه ازروند عملي پيشرفت كارها جمع­آوري شده و با مقادير برنامه­ريزي شده مورد سنجش ومقايسه قرار مي­گيرند، ممكن است شامل اطلاعات مالي از نحوه صرف بودجه و يا تاريخهاياجراي امور مختلف پروژه باشند.
مديريت با بهره­گيري از نتايج به دستآمده از تجزيه و تحليل اطلاعات، در مورد نحوه پيشبرد فعاليت­ها تصميم­گيري نموده، واين تصميم­ها و راهنمايي­ها به امور اجرايي پرو‍ژه منتقل مي­شوند ممكن است درمواردي نيز، نتيجه اين تصميم­گيري­ها ، ايجاد تغييرات و تصحيحاتي در برنامه­هايتعيين شده باشد.

با پيشرفت زمانتقريباً انواع فعاليتهاي ساخت و توليد ويا فعاليت­هاي پژوهشي و علمي، در مقايسه باگذشته، در حجمي وسيع­تر و با پيچيدگي بيشتري تحت پروژه­هايي به مرحله اجرادرمي­آيند، پروژه­هايي كه محتاج به صدها و هزارها فعاليت مي­باشند، و در اجراي آنهادرصد قابل توجهي از بودجه يك كشور صرف مي­شوند، براي برنامه­ريزي چنين پروژه­هايي ،مسلماً‌ كاربرد روشهاي علمي برنامه­ريزي امري ضروري مي­باشد. لازم به توضيح است كهدر اغلب موارد كه موضوع برنامه­ريزي يك پروژه مطرح مي­شود، فقط برنامه­ريزيفعاليتهاي فاز اجرايي كه شامل امور ساخت و توليد هستند مورد توجه مسئولين پروژهقرار مي­گيرد،‌ولي فعاليت­هاي لازم در ساير فازهاي پروژه نيز به نوبه خود داراي آنمقدار پيچيدگي و حجم هستند كه اعمال يك برنامه­ريزي و كنترل دقيق بر آنها الزاميباشد.
مي­توان گفت كه هر فاز يك پروژه (يا هر دسته از عمليات لازم در هر يك از
فازها) به خودي خود يك پروژه مي­باشد. تهيه نقشه­ها در فاز دوم پروژه شامل آن مقدارفعاليت، و در برگيرنده آن مقدار زمان و نيروي انساني و هزينه مي­باشد، كه احتياج بهبرنامه داشته باشد. تهيه اسناد پيمان يا امور مختلف مناقصه و تعيين پيمانكار و عقدقرارداد نيز خود تشكيل دهنده گروهي از فعاليتها مي­باشند كه مي­توان (و لازم است) براي آنها برنامه­ريزي­هاي مناسبي به عمل آورد. در حقيقت، براي اجراي يك پروژه‌،تنها يك برنامه كافي نيست. صاحب كار احتياج دارد كه براي خود برنامه­اي داشته باشد. مديران اجرايي و سرپرستان گروه­هاي اجرايي، مسئولان و كاركنان گروه مشاور و مسئولينبخشهاي مالي، پرسنلي، حمل و نقل، ... و كاركنان اين بخشها، هر يك به برنامه بخصوصيجهت اجراي وظايف و كنترل امور مربوطه احتياج دارند.

اين برنامه ­ها،‌ لازم است از
نظر نوع اطلاعات و سطح جزئيات آنگونه تهيه و تنظيم شوند كه براي استفاده كننده درستهمان مقدار اطلاعات و آگاهي­ها را بدهند كه بدانها احتياج خواهد داشت. چه برخوردارياز جزئياتي بيش از ميزان لازم، باعث صرف وقت و انرژي بيهوده شده و وجود اطلاعاتيكمتر از حد لازم نيز استفاده كننده را در اجرا و كنترل وظايف با اشكال مواجه خواهدساخت.
parisa آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
پاسخ

برچسب ها
مدیریت پرژه, معماری, کنترل پروژه


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است

انتخاب سریع یک انجمن

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است

Dinosaurs - Fashion - Lawyer - Buy Metal detector - Outdoor - Superstar 1 - Buy Home - Early life of - Make money - Best Wear - Prehistoric Animals