معماری، شهرسازی، طراحی و سایت تخصصی دکوراسیون داخلی  

بازگشت   معماری، شهرسازی، طراحی و سایت تخصصی دکوراسیون داخلی > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:11: 11 11
:27: 27 27
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:22: 22 22
:6: 6 6
:30: 30 30
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:25: 25 25
:17: 17 17
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:28: 28 28
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:13: 13 13
:5: 5 5
:29: 29 29
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:16: 16 16
:8: 8 8
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:beer: Beer Beer
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:band: Band Band
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:argue: Argue Argue
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:aggressive: Aggressive Aggressive
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:book: Book Book
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:shy: Shy Shy
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:banned: Banned Banned
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:baby: Baby Baby
:flowers: Flowers Flowers
:alien: Alien Alien
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:boxing: Boxing Boxing
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:sly: Sly Sly
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:crazy: Crazy Crazy
:blow: Blow Blow
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:batman: Batman Batman
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:balloon: Balloon Balloon
:friend: Friend Friend
:apploud: Apploud Apploud
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:2guns: 2guns 2guns
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:bye2: Bye2 Bye2
:hmm: Hmm Hmm
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:beta: Beta Beta
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:bangin: Bangin Bangin
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:arrow: Arrow Arrow
:flex: Flex Flex
:ah: Ah Ah
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:bored: Bored Bored
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:sick: Sick Sick
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:bleh: Bleh Bleh
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:bash: Bash Bash
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:bad: Bad Bad
:football: Football Football
:angel: Angel Angel
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:brow: Brow Brow
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:smartass: Smartass Smartass
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:beee: Beee Beee
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:ban: Ban Ban
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:arabia: Arabia Arabia
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:afro: Afro Afro
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:bye3: Bye3 Bye3
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:blush: Blush Blush
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:biggrin: Biggrin Biggrin
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:bann: Bann Bann
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:artist: Artist Artist
:flower: Flower Flower
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:boxed: Boxed Boxed
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:sleep: Sleep Sleep
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:cowboy: Cowboy Cowboy
:blind: Blind Blind
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:bath: Bath Bath
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:bag: Bag Bag
:fox: Fox Fox
:angry: Angry Angry
:na: Na Na
:first: First First
:1eye: 1eye 1eye
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:bye: Bye Bye
:hitler: Hitler Hitler
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:smile: Smile Smile
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:42m: 42 42
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:2x1: 21 21
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:5i5: 55 55
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:41y: 41 41
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:4u7: 47 47
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:2g6: 26 26
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است

Dinosaurs - Fashion - Lawyer - Buy Metal detector - Outdoor - Superstar 1 - Buy Home - Early life of - Make money - Best Wear - Prehistoric Animals